Hóa đơn trong trường hợp ủy thác hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

2

Hóa đơn trong trường hợp công ty A ủy thác cho công ty B hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.
Tại Điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (12/12/2003) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP (10/12/2003) của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT qui định:

“Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở đi ủy thác sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ.
 Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Trường hợp này, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp.
 Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đăng ký với cơ quan thuế tự in và phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng hóa đơn tự in để kê khai nộp thuế hoàn thuế”.
 Căn cứ những qui định trên, trường hợp công ty A khi xuất giao hàng cho công ty B (là đơn vị nhận ủy thác) để xuất khẩu, công ty A sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.
 Sau khi hàng hóa thực xuất khẩu có tờ khai hải quan xác nhận là hàng đã thực xuất khẩu của cơ quan hải quan, 2 công ty A và B lập chứng từ (biên bản) thanh lý hợp đồng ủy thác đối chiếu về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất. Căn cứ vào các chứng từ đối chiếu trên, công ty A xuất hóa đơn GTGT ghi thuế suất 0% cho công ty B. Đồng thời công ty B bàn giao thủ tục hồ sơ cho công ty A để công ty A làm thủ tục kê khai để khấu trừ/hoàn thuế theo qui định:
 Hợp đồng ngoại thương ký giữa công ty B với nước ngoài; hợp đồng ủy thác xuất khẩu ký giữa công ty B và công ty A; tờ khai hải quan hàng xuất khẩu đã có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng đã xuất khẩu; chứng từ thanh toán qua ngân hàng (theo hướng dẫn tại Điểm d.3 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính); hóa đơn GTGT của công ty A lập giao cho công ty B với thuế suất 0%.

Theo TBKTVNTin mới hơn:
Tin cũ hơn: